Forregion

Gjennom Forregion N2 kan du nå søke om inntil 200.000,- for å gi ditt utviklingsprosjekt et FoU-løft.

 

Visjonen til N2 er å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. 

Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre tre nordligste fylkeskommuner; Nordland-, Troms-, og Finnmark, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Sametinget i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Prosjektet drives av KUPAs prosjektteam med prosjektleder Jørgen Bratting i spissen.  

Forregion N2 er et samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samt Sametinget og Forskningsrådet. Forregion N2 inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og tilbyr en rekke virkemidler for å skape samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Målet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og reiseliv/opplevelsesnæringene.


Gjennom Forregion N2 tilbys følgende virkemidler:

  • Kompetansemegling
  • Forprosjekt i bedrift
  • Nettverksmøter
  • Pilotprosjekt

Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter i Nord-Norge som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

Gjennom ordningen kan det søkes om inntil 200.000 kroner i støtte til innkjøp av forskningskompetanse. Bedriften må stille med minimum 50 % egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats. Minst 80 % av støtten til prosjektet skal brukes til kjøp av FoU-tjenester.

N2 fokuserer særlig på fire områder;

  1. Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer  
  2. Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger  
  3. Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov  
  4. Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn 
Søknadsfristene er løpende. 

Andre søkbare midler i N²

Tørrfisk
Rull til toppen