N2 RAPPORT: Klyngesamarbeid og FoU-aktivitet som grunnlag for verdiskaping

Facebook
Twitter
LinkedIn

På oppdrag for N2 har Menon Economics i samarbeid med Bedriftskompetanse utført en analyse med hensikt å sikre en bedre forståelse for
hva som kreves for å få flere nordnorske leverandørbedrifter høyere opp i verdikjeden. Dette er en
problemstilling som er sentral for at man skal kunne jobbe mer treffsikkert med å legge til rette for en sterkere
verdiskapning og kommersialisering i det nordnorske næringslivet – og dermed jobbe for en bærekraftig
samfunnsutvikling tilpasset de nordnorske forholdene.

Dere kan lese rapporten her

 

Særlig søker analysen å avdekke kunnskapshull og å identifisere barrierer og mulige tiltak knyttet til: 1) Hvordan tilrettelegge for utvikling av sterkere
næringsklynger og – nettverk i nordområdene og 2) Hvordan tilrettelegge for forsknings- og utviklingsaktivitet
(FoU), særlig utvikling av flere og bedre forsknings- og innovasjonsprosjekter og større samarbeidsprosjekter.
Det sees nærmere på sjømat og reiseliv, begge sentrale næringer for regionen, samt på teknologi, industri og
energi.

Evalueringen har vært ledet av Erik W. Jacobsen (Menon), Christine Mee Lie (Menon) og Ivan C. Burkow
(Bedriftskompetanse) som prosjektmedarbeidere. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Menon) har vært prosessansvarlig
og aktiv kvalitetssikrer.

Styringsgruppeleder i N2 er Fylkesdirektør Stine Quigstad Jenvin i Norland Fylkeskommune. Hun takker for godt gjennomført oppdrag, og også for den store innsatsen som er lagt ned fra klynger og nettverk i Nord Norge, ved at de har stilt opp på flere workhoper og delt av sin kunnskap og erfaringer. Det er resultatene fra disse som er det viktigste kildegrunnlaget for rapporten.

Basert på analysen i rapporten, presenterer Menon Economics og Bedriftskompetanse seks overordnede anbefalinger for videre
arbeid og konkrete forslag til oppfølgingspunkter.

1.Sikre bedriftene en enkel og sømløs tilgang til virkemiddelapparatet og de ulike offentlige støtteordningene, inkludert kapitaltilgang, hvor særlig fylkeskommunene må ivareta en koordinerende rolle.

2.Styrke koblingene mellom næringsaktører og FoU-miljøer for å sikre mer samarbeid og økt kapasitet og finansielle ressurser, samt bedret «bestillerkompetanse» og økt relevans i samarbeidsprosjekter.

3.Tettere koblinger mellom næringsaktører og utdanningsaktører – både for å øke tilgangen på kompetanse til bedriftene og for å gjøre utdanningsløpene mest mulig relevant for arbeidslivet.

4.Aktiv støtte fra fylkeskommunen til etablering og videreutvikling av klynger og nettverk, samt til økt kunnskapsdeling og erfaringsoverføring på tvers av klynger og nettverk.

5.Avveiningen mellom størrelse og nærhet kan løses ved at lokale og tematisk orienterte nettverk kobles sammen med store klynger – og at man i større grad skiller mellom kjernemedlemmer og andre medlemmer.

6. Reiselivsnæringen bør jobbe for å komme inn i det nasjonale klyngeprogrammet, samt koordinere seg rundt dette som ambisjon, da et slikt løft vil komme hele næringen til gode.

 

 

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen